Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů: Pet Heroes z.s., se sídlem Hlavatého 15, 149 00 Praha, IČ: 01552309, spisovná značka L67234 vedená u Městského soudu v Praze. Kontaktní údaje: info@petheroes.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: michaela@clovekvtisni.cz

2. Informujeme Vás, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve formuláři přihlášky do Klubu hrdinů. Zpracování údajů během telefonických hovorů jsou přístupné velmi omezenému okruhu osob, které jsou smluvně zavázány mlčenlivostí, a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Zpracování údajů zajišťuje na základě smlouvy se Správcem společnost Salesforce.com, Inc. (zpracovatel osobních údajů). Osobní údaje Správce nepředává žádným dalším osobám.

3. Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Správcem a na oprávněném zájmu Správce.

4. Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
– Evidence daru (příslibů darů),
– Statistické účely,
– Plnění právních povinností správce,
– Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Pet Heroes, nabídka výhod.

5. Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu:
– po dobu trvání smluvního vztahu (členství v Klubu hrdinů),
– po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
– a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.

6. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám umožňují komunikaci s Vámi.

7. Vaše práva:
– právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
– právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
– právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
– právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
– právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě

INFORMACE O OBCHODNÍCH SDĚLENÍCH

Zákon. č. 480/2004 Sb. zakazuje, aby byla elektronicky zasílána obchodní sdělení osobám, které k tomu nedali předchozí souhlas. Výjimkou je tzv. přímý marketing, v rámci něj však příjemce obchodního sdělení má mít možnost jednoduše odmítnout další podobná sdělení.

Tato omezení obchodních sdělení se podle zákona vztahují pouze na podnikatele. Neziskové organizace – pokud propagují svou neziskovou činnost – nejsou tímto zákonem regulovány a mohou tedy elektronické zprávy zasílat bez předchozího souhlasu i možnosti jednoduchého odmítnutí, jsou-li dodrženy zásady zpracování osobních údajů.

Více informací k tomuto tématu lze nalézt např. na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů v sekci často kladených otázek k zákonu č. 480/2004 Sb.